Interessante producten

Elke boer houdt van zijn vak, houdt van zijn dieren, zijn land, de natuur. Maar aan het einde van dag moet er onderaan de streep een goed financieel resultaat staan. Hij is immers niet voor niets ondernemer.

Jaarlijks stelt hij, of de adviseur,  financiële doelstellingen op aan de hand van de technische prestaties van het bedrijf. Met technische prestaties bedoelen wij alle bedrijfsonderdelen waar de boer invloed op heeft, denk aan de: melkopbrengsten, voerkosten, gewasopbrengsten, etc.

Financiële doelstellingen kunnen uiteenlopen van: het verlagen van de voerkosten van het melkvee tot verhogen van de opbrengsten van de aardappeloogst.  Om meer grip te krijgen op de financiële kant van het boerzijn ontwikkeld  Intoagri tools om de technische data te verbinden met financiële data. Hierdoor krijg je grip op huidige situatie en kan direct, gedurende het jaar, worden gecorrigeerd en niet achteraf.

 

Het begin is gemaakt door de ontwikkeling van het voerdashboard waar het verbruik, de voerkosten, direct vertaald worden naar een voersaldo per kg melk.

 

De volgende stap die wij willen zetten is het maken van de koppeling met het boekhoudprogramma van de boer. Hiermee kunnen we de financiële cijfers koppelen aan alle bedrijfsonderdelen, denk aan opbrengsten van gewas per perceel, melkproductie, voerkosten, spuitkosten. Hiermee kunnen makkelijk de financiële doelstellingen inzichtelijk worden gemaakt. Zeker als hier bijvoorbeeld het bouwplan aan wordt gekoppeld. Je kunt dan verschillende scenario’s uitwerken met de financiële inzichten die per perceel beschikbaar zijn.

Nadat de koppeling is gemaakt met het boekhoudprogramma van de boer wordt het nu vervolgens mogelijk om financiële kengetallen als saldo en EBITDA  in het dashboard in te bouwen. Dit geeft de ondernemer en adviseur veel stuurinformatie gedurende het jaar.

Koppelingen

Met koppelingen bedoelen wij de koppelingen die wij kunnen maken met externe partijen zodat jouw data ingeladen kan worden op jouw platform. Hierbij kan het gaan om een machine, een sensor maar het kunnen ook de uitslagen zijn van een laboratorium of afnemer. Het aangaan van relaties met externe partijen, zodat een bepaalde koppeling tot stand komt, is een voortdurend proces en zal steeds verder worden uitgebreid. Op dit moment kunnen wij voor het onderdeel Financieel nog geen koppeling maken.

Waar we aan werken

Waterkwaliteit

Intoagri werkt aan de combinatie van verschillende datasets en -bronnen om ervoor te zorgen dat op perceelsniveau inzichtelijk wordt wat de invloed is van het handelen van de boer op het oppervlaktewater. Door de perceeldata, de bodemmonsterdata en de data van het waterschap te combineren krijg je inzicht op perceelniveau wat de invloed van (jouw) handelingen zijn op het water.

Voersaldo

Intoagri werkt aan de verdieping van het huidige voersaldo die werkzaam is op het dashboard. In deze verdieping wordt niet alleen het krachtvoer meegenomen in de weergave van het voersaldo maar ook het ruwvoer en de bijproducten. Tevens wordt de CO2 aanvoer uit aangekocht krachtvoer inzichtelijk en de voerefficiëntie melkproductie uit het ruwvoer

Teeltregistratie

Intoagri werkt aan de volgende stap om het voor boeren mogelijk te maken om hun teeltregistratie op het platform en dashboard van Intoagri te integreren. Hiermee krijgt de boer een totaalbeeld van zijn bodem en teelt en kan hij pro-actief handelen gedurende het seizoen.

Inzicht bodemziektes

Intoagri werkt aan de koppeling met een laboratorium die onderzoek doet naar bodemziektes. Het doel is om op perceelniveau, visueel, inzichtelijk te maken wat de “ziektestatus” is van dat perceel. Met “ziektestatus” bedoelen wij de aanwezigheid van bijvoorbeeld bepaalde aaltjes in de grond.

Contact opnemen

Intoagri helpt je verder

Met de werkwijze van Intoagri breng je data samen en krijg je interessante inzichten

  • Regie over jouw data

  • Interessante inzichten

  • Toekomst gericht

  • Gemak